Poznaj mity żywieniowe. Pobierz bezpłatny raport: "10 największych kłamstw o odżywianiu"!

Sprawdź:

 • czy Twoje śniadanie rzeczywiście da Ci energię na cały dzień?
 • co pomoże Ci kontrolować apetyt i ograniczyć podjadanie?
 • jaki produkt jest najgorszym sładnikiem współczesnych diet?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (więcej)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie (więcej)

Polityka prywatności

obowiązuje od dnia: 24.05.2018 rok

I. WSTĘP

Niezależne Wydawnictwo Informacyjne Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ul. A. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: KRS 0000445450 NIP: 542-322-92-15, REGON: 200752840, (zwanej dalej ADO) jako Administrator Twoich danych osobowych dalej jako „ADO” dba o Twoją prywatność, dlatego w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, przekazujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych, w tym o plikach cookies. ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. ADO dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

II. BEZPIECZEŃŚTWO

W toku przetwarzania danych osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

III. KONTRAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ("ADO")

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • a) pisemnie na adres: ul. Odkryta 56A/3, 03-140 Warszawa
 • b) z naszym pracownikiem zajmującym się wsparciem Użytkowników w zakresie realizacji ich pytań i praw związanych z ochroną danych osobowych, drogą mailową na adres: kontakt@pocztazdrowia.pl.

 

IV. JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 • 1. Przesyłania newslettera, jeżeli się Pan/Pani na niego zapisała (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),
 • 2. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
 • 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • 4. jeżeli zakupiła/zakupił Pani/Pan Prenumeratę lub inny płatny produkt - w celu założenia i prowadzenie Konta Prenumeratora, podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o prenumeratę oraz usługi o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • 5. w celu wykonania umowy zakupu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • 6. umożliwienia wstawiania komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • 7. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na ADO, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • 8. statystycznym, analitycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
 • 9. rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 

V. JAKIE MASZ PRAWA

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. III powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, adres e-mail oraz historię pozyskania zgody, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
5. Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
7. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. Prawo do skargi
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli ADO nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych, ADO zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

VI. W JAKIM CZASIE SPEŁNIAMY TWOJE ŻĄDANIE?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

VII. ZGŁASZANIE SKARG, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień kontakt@pocztazdrowia.pl

VIII. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W zależności, z której z naszych usług skorzystasz, możemy przetwarzać niektóre z następujących danych osobowych lub je wszystkie: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe ( korespondencyjny i do wysyłki naszych produktów), nr telefonu, dane związane z dokonywanymi płatnościami, historię nawigacji i przeglądania strony internetowej.

IX. MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ

z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób: wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej lub pisząc do nas kontakt@pocztazdrowia.pl

X. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ADO prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

XI. CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
a) brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,
b) brak możliwości korzystania z usług Serwisu,
c) brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie.

XII. DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO m.in. dostawcom usług IT, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług, podmiotom świadczącym na usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi finansowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

XIII. PROFILOWANIE

Możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

XIV BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

ADO dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, ADO:

 • 1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • 2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 • 3. podejmuje ponadto niezbędne działania, by t podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z ADO dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADO,
 • 4. prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 • 5. w razie konieczności, ADO wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

XV.CIASTECZKA

Wydawcą Serwisu, a jednocześnie podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Niezależne Wydawnictwo Informacyjne. Pliki cookies przechowywane są w komputerze Użytkownika, a ich celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Pliki Cookies nie są zatem wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających nasz serwis, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie i ich preferencje oraz zainteresowania. Informacje o plikach cookies Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych.
Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, co może m.in. wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Informacje pozyskane od osób odwiedzających nasz serwis są przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi.
Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zniszczone.

Nasz serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszych stronach. Pliki cookies mają też inne zastosowania – umożliwiają automatyczne logowanie, jeżeli została wybrana opcja zapamiętania danych do logowania. W poniższej tabeli wyjaśniono sposób, w jaki stosujemy pliki cookies w naszej witrynie. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych niżej celach.

image

 

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Serwis może zawierać łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Osoby odwiedzające naszą stronę mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat wydarzeń, produktów lub usług, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o. w takim zakresie nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Drogi Użytkowniku, zalecamy, abyś się każdorazowo zapoznał z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się w naszym serwisie w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania plików cookies oraz danych osobowych.

Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

Od czasu do czasu Niezależne Wydawnictwo Informacyjne sp. z o.o. zamieszcza swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły witrynę www.pocztazdrowia.pl. po zobaczeniu banera www.pocztazdrowia.pl. na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis www.pocztazdrowia.pl. oraz określenia skuteczności naszych reklam.

Gromadzenie danych

Do sprawdzania ilości osób odwiedzających serwis wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane do celów statystycznych oraz utrzymania bezpieczeństwa serwisu. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik i informacja taka jest dostępna, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Numery IP mogą być udostępnione na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

CZĘŚĆ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niezależne Wydawnictwo Informacyjne zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać w szczególności, ale nie wyłącznie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisów (np. udostępnieniu użytkownikom nowych funkcji).
Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 30 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

poprzednia treść Polityki prywatności do pobrania tutaj

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (użytkownicy dokonujący zakupu)

KLAUZULA INFORMACYJNA (użytkownicy dokonujący zakupu)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Niezależne Wydawnictwo Informacyjne Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ul. A. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: KRS 0000445450 NIP: 542-322-92-15, REGON: 200752840, (zwanej dalej ADO) W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować na email e-mail: kontakt@pocztazdrowia.pl.
2.      Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a)                dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,   oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,
b)               umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
c)                przesyłania newslettera, na który Pan/Pani się zapisała, w tym w celu marketingowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),
d)               marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
e)                realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
f)             zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników SERWISU (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną)
2.          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
3.          Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
4.          Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5.          Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
6.          Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
7.          Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.
x przez Direct Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku KRS nr 0000445450, która będzie administratorem Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności
x handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) od Direct Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku KRS nr 0000445450.

Aby zapisać się na bezpłatny newsletter wymagana jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.