Poznaj mity żywieniowe. Pobierz bezpłatny raport: "10 największych kłamstw o odżywianiu"!

Sprawdź:

  • czy Twoje śniadanie rzeczywiście da Ci energię na cały dzień?
  • co pomoże Ci kontrolować apetyt i ograniczyć podjadanie?
  • jaki produkt jest najgorszym sładnikiem współczesnych diet?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (więcej)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie (więcej)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Niezależne Wydawnictwo Informacyjne

§1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Direct Media Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, posiadająca nr NIP: 542-322-92-15, Regon: 200752840, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445450 (zwane dalej „Direct Media lub zamiennie „Usługodawcą”) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Direct Media, w tym dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.pocztazdrowia.pl, zwany dalej Serwisem."

2. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Direct Media, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 

4.  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@pocztazdrowia.pl, pod numerem telefonu 85 733 91 04.

5. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
b) Newsletter – wydawany przez Usługodawcę periodyczny newslettter jest polskojęzyczną edycją francuskiego newslettera Santé, Nature Innovation i inne przesyłany pocztą elektroniczną. Newsletter  który jest udostępniany w ramach oferty bezpłatnej może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach;
c) Usługobiorca lub Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną; 
d) Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługa bezpłatna to przede wszystkim Newsletter, Usługa bezpłatna to elektroniczne wydanie Dossier Naturalnych Terapii, Naturalnie Zdrowym Być.
e) Umowa– umowa w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Usługa, 
f) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pocztazdrowia.pl
g) Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług oferowanych przez Usługodawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia. 

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach Serwisu oferta była aktualna. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji. 

7. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

8. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

9. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

10. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego. 

§2 Zakres usług

1. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne w ramach Serwisu oferuje w szczególności następujące Usługi polegające na:

a) udostępnianiu Użytkownikom możliwości przeglądania oraz odczytywania informacji, artykułów i innych materiałów (tekstów, grafik, zdjęć, danych itd.) z dziedziny medycyny naturalnej i ochrony zdrowia zamieszczanych w Serwisie w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego; 
b) udostępnianiu miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie; 
c) przesyłaniu zamówionego płatnego wydania Dossier Naturalnych Terapii, Naturalnie Zdrowym Być w wersji elektronicznej i innych płatnych lub bezpłatnych publikacji w wersji elektronicznej przez okres i w cenie wskazanej każdorazowo w ofercie przez Usługodawcę,
d) przesyłaniu zamówionych Newsletterów do Usługobiorców zgodnie z częstotliwością określoną w opisie Usługi oraz wiadomości e-mail na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej,

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych podając w szczególności - czas ich trwania, sposób rozwiązania, cenę i sposób realizacji Usługi odpłatnej.

3. Informacje zawarte w Serwisie i wszelkich publikacjach wydawanych przez Usługodawcę są publikowane i dystrybuowane w celu wyłącznie informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji lub chęci stosowania jakichkolwiek porad przedstawionych w publikacjach skonsultować się z lekarzem lub terapeutą. Usługodawca nie ma intencji wchodzenia ze swoimi Czytelnikami/Użytkownikami/Usługobiorcami Serwisu w relację lekarz – pacjent. Usługodawca stara się informować o publikacjach na temat medycyny naturalnej i w żadnym wypadku nie zaleca, nie zachęca ani nie rekomenduje zastąpienia tradycyjnych metod leczniczych metodami naturalnymi.  Usługodawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych na stronie ani w żadnej z publikacji, jak również za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek omawianych terapii. 

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować: 
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) łącze o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,
c) przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
d) Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu i w rozsyłaniu Newsletterów. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej. 

§4 Zawarcie Umowy 

1. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi nieodpłatnego dostępu do treści znajdujących się w Serwisie niewymagająca odpłatności lub rejestracji, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Usługodawcy w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie) i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług - np. Newsletter. Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez pocztę elektroniczną następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego w Serwisie oraz akceptację Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu ich przetwarzania w celu realizacji Usługi. 

3. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z kontaktu pod adresem kontakt@pocztazdrowia.pl.

4. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat. 

5. Usługobiorca Newslettera lub elektronicznego wydania Dossier Naturalnych Terapii, Naturalnie Zdrowym Być lub innych płatnych publikacji może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną od Usługodawcy treści, które mogą zawierać informacje handlowe.

6. Dodatkowe przesyłki zawierające oferty handlowe Usługodawcy, partnerów Usługodawcy i informacje o organizowanych przez nich promocjach mogą być kierowane wyłącznie do tych Użytkowników, którzy wyrazili uprzednio zgodę na ich przyjmowanie. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów Usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera. 

7. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 

8. Każda przesyłka dystrybuowana przez Usługodawcę zawiera: 
a) informację o nadawcy przesyłki, 
b) wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki
c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

9. Bezpośrednio przed złożeniem ostatecznego zamówienia na płatne Usługi, Usługobiorca w sposób jasny i widoczny:
a) informuje Usługobiorcę w szczególności o: głównych cechach świadczenia; łącznej cenie wraz z podatkami, a także o ile wystąpią opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę o łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy przewidziana jest stała stawka – także łącznych miesięcznych płatności;sposobie i terminie zapłaty;czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
b) zapewnia, aby Użytkownik w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

11. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

12. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Internetu, potwierdzenie ich złożenia zostanie wysłane na adres e-mail podawany w Zamówieniu. 

13. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą. Jeśli kontakt z Usługobiorcą nie będzie możliwy, lub podany nieprawidłowe Usługodawca ma prawo wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu podania kompletnych i prawidłowych danych wymaganych dla realizacji Zamówienia. 

14. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

15. Wykonanie usługi płatnej polega na przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę e-maila z linkiem do pobrania zamówionej i opłaconej publikacji oraz informacją o tym, jak należy ją pobrać. W przypadku prenumeraty link do każdego kolejnego numeru jest przesyłany Usługobiorcy raz w miesiącu na adres e-mail wprowadzony podczas realizacji zamówienia lub w przypadku jego zmiany na aktualnie widniejący w Panelu Usługobiorcy posiadającego wykupioną Usługę płatną. Hasło i identyfikator są wysyłane pocztą elektroniczną w terminach podanych w opisie Usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę są poprawne.

16. Oferty specjalne, oferty promocyjne i inne  Direct Media sp. z o.o. są jednorazowe i obowiązują tylko w czasie w nich określonym i tylko w stosunku do osób, którym zostały złożone. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Usług zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

17. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z Usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez samodzielną modyfikację danych przechowywanych przez Usługodawcę (o ile udostępniony zostanie odpowiedni mechanizm samodzielne modyfikacji). 

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.

19. Usługobiorca po zakupie prenumeraty płatnych Usług może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Usługobiorca powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Usługobiorcy to nadany przez Usługodawcę nr ID Usługobiorcy. Hasło jest ciągiem znaków, nadanych podczas pierwszej rejestracji przez Usługodawcę z możliwością dokonania jego zmiany przez Usługobiorcę po dokonaniu pierwszego zalogowania. Usługobiorca ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

20. Towar inny niż publikacje elektroniczne, wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź podany telefonicznie albo drogą mailową. Jeśli to tylko możliwe, Serwis poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

21. Towar, o którym mowa w punkcie 21, jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

22. Wysyłka towaru, o którym mowa w punkcie 21 będzie realizowana w terminie podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku jeśli zrealizowanie wysyłki w terminie nie będzie możliwe, Usługobiorca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany

23. Usługobiorca jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, klikając w link „Cennik wysyłki”. 

§5 Płatności

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają obowiązujący podatek VAT). Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, o ile takie koszty istnieją. Cena za prenumeratę jest stała w trakcie trwania całego okresu prenumeraty.Koszt wysyłki pokrywa Usługobiorca. Koszty wysyłki są każdorazowo określane przy każdym produkcie podlegającym wysyłce.

3. Płatność za zamówiony towar (inny niż publikacja elektroniczna) może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), kartą lub e-przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU S.A. lub PayPal) lub przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto bankowe Usługodawcy wskazane na formularzu zamówienia lub/i blankiecie wpłaty do pobrania w momencie realizacji zamówienia. 

4. W przypadku niektórych rodzajów Usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie. 

5. Płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. lub PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. lub PayPal przypadki nadużyć mogą być zgłaszane do właściwych organów ścigania. 

6. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU S.A. 

7. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. lub PayPal, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego Użytkownik samodzielnie wybiera formę fizycznej zapłaty (wpłata na poczcie, przelewem z konta etc.). 

8. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayU S.A. lub PayPal, płatność może nie zostać zrealizowana. 

9. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca w pierwszej kolejności ma prawo przedłużyć czas trwania prenumeraty proporcjonalnie o czas za jaką kwota nadwyżki została opłacona jak również Usługobiorcy przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej nadwyżki. 

10. Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal lub PayU, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Usługodawca nie ma dostępu do danych transakcji. System płatności oferowany przez PayU i PayPal nie wymaga i nie umożliwia Usługodawcy przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.paypal.com lub www.payu.pl. 

11. Na wszystkie zamówione Usługi lub produkty Usługodawca na prośbę Użytkownika może wystawić dowód zakupu (fakturę). 

12. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury bez podpisu Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Usługobiorca zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym celem prawidłowego wystawienia faktury VAT. 

15. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 

§7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Publikacje elektroniczne nie mają ograniczeń terytorialnych. 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą celu wyjaśnienia sprawy. Brak zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Usługobiorcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

§8. Prawa autorskie do publikacji

1. Zabronione jest pobieranie zawartości jakichkolwiek baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

2. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Serwisu w całości i we fragmentach, w szczególności do artykułów, materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Serwisu, są zastrzeżone na rzecz Niezależnego Wydawnictwa Informacyjnego lub podmiotów z nią współpracujących.

3.Usługobiorca upoważniony jest do korzystania z treści Serwisu lub udostępnionych artykułów i materiałów ramach Usług Płatnych wyłącznie na użytek osobisty. Poza uprawnieniem wskazanym w zdaniu poprzednim oraz poza dozwolonym użytkiem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest upoważniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania ani udostępniania innym osobom treści Serwisu lub udostępnionych artykułów i materiałów ramach Usług Płatnych ani ich fragmentów, w szczególności Użytkownik nie ma prawa, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych.

§9 Działania zabronione

1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania  Serwisu. W przypadku stwierdzenia że Użytkownik dopuszcza się takich działań,  Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Usługodawca podejmie również wszelkie działania dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa dotyczące naprawy wyrządzonej szkody. 

2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Systemu.

3. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać: 
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
c) adresów stron internetowych,
d) treści o charakterze reklamowym.

4. Wpisy na forum niezgodne z Regulaminem lub sprzeczne z prawem mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.

5. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników wpisów noszących znamiona porady zdrowotnej. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych komentarzy, które zawierają wulgaryzmy, są obraźliwe, nawołują do zachowań niezgodnych z prawem, są reklamą produktów lub usług itp., jak również które zawierają linki prowadzące do takich materiałów lub stanowią znamiona porady zdrowotnej. 

7. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Serwisu.

§10 Rozwiązanie umowy/Odstąpienie od umowy

1. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części, w której Usługi są bezpłatne i płatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości email o chęci rozwiązania umowy pod adres kontakt@pocztazdrowia.pl.
Rozwiązanie ma skutek od kolejnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty wysłania oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

2. Usługobiorca może zrezygnować z zamówienia, za które nie została jeszcze uiszczona opłata poprzez kontakt z biurem Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości email pod adres kontakt@pocztazdrowia.pl.

3. Usługobiorca będący konsumentem dokonujący zakupu płatnych Usług może również odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 (czternastu ) dni kalendarzowych od dnia, w którym zawarta została Umowa (zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu - tj od dnia wniesienia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu).

4. W przypadku, w którym na rzecz Użytkownika została zrealizowana sprzedaż poprzez wydanie towaru Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, jeżeli w terminie 14 (dziesięciu) dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika, złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@pocztazdrowia.pl.

6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego jako załącznik do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych tracą moc, a dane te zostają usunięte.

9. W każdym przypadku odstąpienia od umowy pozostają w mocy jako wiążące wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące praw autorskich, zasad udostępniania i korzystania z publikacji Serwisu oraz skutków prawnych korzystania.

10. W przypadku odstąpienia od umowy,  Strony  są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co otrzymały od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności Usługodawca zwraca  Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika  płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca  dokonuje  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z Usługodawcą lub kontakt mailowy na adres: kontakt@pocztazdrowia.pl - w tym miejscu Usługobiorca otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§11 Procedura reklamacji

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub e-mailowo na email kontakt@pocztazdrowia.pl

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres e-mail Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego). 

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz:
- w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),
- w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, Usługodawca  powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, jeżeli wyrazi on na to zgodę.

7.  Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe - adres e-mail oraz pozostałe dane niezbędne do realizacji Usługi (np. wysyłki zamówionego towaru) przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie danych uniemożliwia skorzystanie z usług.

2. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu reguluje dokument "Polityka prywatności i polityka plików cookie" dostępny na stronach internetowych Serwisu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. 

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy prawa polskiego. 

2. Zawartość Serwisu  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, O każdej  zmianie  Regulaminu Usługodawca powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. 

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.

5. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. 

6. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

 

Załączniki: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 02 lipca 2019 roku

 

x przez Direct Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku KRS nr 0000445450, która będzie administratorem Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności
x handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) od Direct Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku KRS nr 0000445450.

Aby zapisać się na bezpłatny newsletter wymagana jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.